Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Pile zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie ma zastosowanie do strony internetowej powiatpilski.inwestycjejst.pl

Data publikacji: 2019-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgoda - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia: 2020-02-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny Maciej Dembiński

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Dembiński

Email: maciej.dembinski@powiat.pila.pl

Numer telefonu: 6721094949

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępniej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno następić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesiący od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna obiektów Starostwa Powiatowego w Pile
Budynek Starostwa Powiatowego znajduje się w Pile przy alei Niepodległości 33/35 i został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 1. stosowne oznakowanie,
 2. likwidację barier architektonicznych,
 3. likwidację barier komunikacyjnych,
 4. umożliwienie dostępu do pomieszczeń Starostwa dla osób z niepełnosprawnością

 
W szczególności zrealizowano następujące działania:
Budynek „A”

 1. Do budynku „A” Starostwa (oznaczenie widoczne na budynku) od alei Niepodległości prowadzą dwa wejścia – wejście główne – (nr I) oraz wejście do Wydziału Komunikacji – (nr II).
 2. Przy schodach do obu wejść do budynku „A” znajdują się podjazdy dla wózków inwalidzkich wraz z poręczami. Podjazdy mają widoczne oznaczenie na ścianie budynku.
 3. Punkt Informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego (I).
 4. W budynku nie ma bramek zabezpieczających.
 5. Na parter budynku prowadzą dwa stopnie. Po prawej stronie od wejścia (wewnątrz budynku) znajduję się podjazd dla wózków inwalidzkich.
 6. Przed budynkiem „A” Starostwa oznakowano kolorem niebieskim 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Wszystkie miejsca parkingowe są bezpłatne.
 7. Przy wejściu głównym (numer I)  do budynku „A” od alei Niepodległości zainstalowano drzwi otwierane automatycznie umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku.
 8. Przy wejściu (numer II) do budynku „A” od alei Niepodległości również zainstalowano drzwi otwierane automatycznie po naciśnięciu specjalnie oznakowanego przycisku umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku.
 9. Dla osób z niepełnosprawnościami została przystosowana winda.
 10. Winda posiada sygnalizację dźwiękową z pełnymi komunikatami głosowymi określającymi kierunek jazdy windy, otwarcie/zamknięcie drzwi, kondygnację, na której zatrzymała się winda oraz wskazaniem wydziałów jakie znajdują się na danym piętrze. Przyciski do obsługi windy posiadają oznaczenie w alfabecie brajla.
 11. W budynku „A” dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich obejmuje parter oraz I, II   i III piętro. Na piętro IV prowadzą schody – brak dostępu dla osób na wózkach inwalidzkich.
 12. Na parterze budynku dostosowano łazienkę na potrzeby osób z niepełnosprawnością.
 13. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 14. Korzystanie z usług tłumacza migowego po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.
 15. Brak zakazu wejścia do budynku z psem asystującym.

Budynek „B”

 1. Wejście do budynku „B” odbywa się przez budynek „A”. Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest parter, natomiast na I piętro prowadzą schody.
 2. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest w budynku „A” na parterze.

Budynek „C”

 1. Do budynku „C” prowadzą dwa wejścia od strony alei Niepodległości.
 2. Do wejścia głównego prowadzi podjazd, który umożliwia wejście do budynku osobom niepełnosprawnym. Wejście to jest na poziomie parteru.
 3. Do wejścia „bocznego” prowadzą schody. Wejście to jest na poziomie parteru.
 4. Budynek ma pięć pięter.
 5. W budynku znajdują się 2 windy (windy te nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej).
 6. Na parterze budynku dostosowano łazienkę do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 7. Przed budynkiem „C” oznakowano 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 8. Brak zakazu wejścia do budynku z psem asystującym.
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony akceptujesz politykę cookies i wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.